Wonen in ons huis (onderdeel van Rotero Wonen B.V.) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wonen in ons huis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Wonen in ons huis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?
U verkoopt of verhuurt een object
Wanneer u Wonen in ons huis inschakelt bij de verkoop, verhuur of taxatie van uw object, en Wonen in ons huis daartoe opdracht geeft, dan legt Wonen in ons huis de volgende gegevens vast:

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • De reden van verkoop of verhuur;
 • De datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan;
 • De omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
 • Beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object;
 • De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
 • Wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum;
 • Overige informatie die u aan ons verstrekt.

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u Wonen in ons huis inschakelt bij de aankoop of aanhuur van een object en geeft daartoe Wonen in ons huis opdracht, dan kan Wonen in ons huis de volgende gegevens vastleggen:

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • Het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen;
 • Gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur;
 • Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
 • Overige informatie die u aan Wonen in ons huis verstrekt.

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van Wonen in ons huis
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door Wonen in ons huis, dan kan Wonen in ons huis de volgende gegevens vastleggen:

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object, de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
 • De reden van koop of huur;
 • Gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs;
 • Overige informatie die u aan Wonen in ons huis verstrekt.

Verwerking van persoonsgegevens van de nieuwsbrief abonnees

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Waar gebruikt Wonen in ons huis deze gegevens voor?
U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object
Wonen in ons huis gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u Wonen in ons huis heeft verstrekt uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • Om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van Wonen in ons huis of in verkoopbrochures;
 • Om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt);
 • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat Wonen in ons huis de dienstverlening kan verbeteren;
 • Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van Wonen in ons huis; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met Wonen in ons huis.

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u Wonen in ons huis inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • Om informatie toe te sturen omtrent andere objecten;
 • Om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat Wonen in ons huis haar dienstverlening kan verbeteren;
 • Voor het opstellen van formele documenten; koopakte, koopovereenkomst, (OTD) opdracht tot dienstverlening of taxatierapport.

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van Wonen in ons huis
Wonen in ons huis gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • Voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
 • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat Wonen in ons huis haar dienstverlening kan verbeteren;
 • Voor het opstellen van formele documenten; koopakte, koopovereenkomst, (OTD) opdracht tot dienstverlening .

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Wonen in ons huis verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de  inschrijving voor de nieuwsbrief;

Uw persoonsgegevens worden door Wonen in ons huis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat u bent aangemeld.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan Wonen in ons huis verstrekt kan Wonen in ons huis aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt Wonen in ons huis gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Bij een aantal diensten worden gegevens verstrekt aan NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden;
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites;
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerend goed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens.
De contactgegevens zijn:
NVM
KvK 30102683
Postbus 2222 3430 DC Nieuwegein
cv@nvm.nl

NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging en bewaartermijn
Wonen in ons huis zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden gedurende een bepaalde periode bewaard door Wonen in ons huis om Wonen in ons huis in staat te stellen de diensten te verlenen, om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten en, indien nodig, voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Wanneer Wonen in ons huis geen doorlopende legitieme bedrijfsbehoeften heeft om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zal Wonen in ons huis deze ofwel verwijderen ofwel anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zal Wonen in ons huis uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en deze isoleren van verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.

Inzage, correctie en verwijdering
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Wonen in ons huis van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Wonen in ons huis of door één van de verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Wonen in ons huis te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wonen in ons huis kan u vragen om u te legitimeren voordat Wonen in ons huis gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag Wonen in ons huis uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Wonen in ons huis u hierover direct contact met Wonen in ons huis op te nemen. Komt u er met Wonen in ons huis niet uit dan vindt Wonen in ons huis dat  natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met Wonen in ons huis op!

Contactgegevens
Wonen in ons huis
info@woneninonshuis.nl
Tel: 088-3101010